THỪA KẾ – LẬP DI CHÚC

Tranh chấp về thừa kế là tranh chấp chiếm tỷ lệ cao trong các vụ án dân sự làm mâu thuẫn và chia rẽ tình cảm gia đình. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp này là do đa phần người dân chưa quan tâm nhiều về lợi ích của của việc lập di chúc.

2010.12.28.09.39.58c_dichuc_1193758298

Với kinh nghiệm thực tiễn chúng tôi khuyến nghị mọi người nên lập thừa kế, phân chia di sản thông qua hình thức lập di chúc càng sớm càng tốt. Việc lập di chúc là một nét văn minh trong một xã hội hiện đại nhằm hạn chế được những rủi ro trong việc phân chia di sản, hạn chế tranh chấp và những rắc rối về mặt pháp lý mà người được thừa kế gặp phải trong quá trình phân chia di sản thừa kế.

Chúng tôi cam kết tư vấn một cách đầy đủ nhất về thừa kế, di chúc, như:

–     Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế như: Người nhận thừa kế; Di sản thừa kế; Thời điểm, Địa điểm mở thừa kế; Người quản lý di sản thừa kế; Nghĩa vụ của người nhận thừa kế khi người để lại thừa kế chưa thực hiện xong nghĩa vụ với bên thứ ba; Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế …;

–    Tư vấn về thừa kế theo di chúc, lập di chúc: Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật; Nội dung di chúc; Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản; Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc; Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;

–     Tư vấn thừa kế theo pháp luật: Tư vấn về các trường hợp thừa kế theo pháp luật khi người để lại di sản không lập di chúc; Xác định người thừa kế theo pháp luật; Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có); Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế; Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác …

–     Tư vấn, đại diện phân chia di sản thừa kế.

–     Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng dich vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được các luật sư tư vấn, đại diện tiến hành các thủ tục.


Legal advice on inheritance and making testament

Dispute over inheritance is a high proportion of disputes in civil cases, make conflicting feelings and divided families. One of the causes of these disputes is because most people do not care much about the interests of the testator.

With experience we recommend that people should make inheritance, division of estates through making testament as soon as possible. Making testament is a civilized character in a modern society to limit the risk of dividing the estate, limit the litigation and legal problems that heir is encountered in division of inheritance.

We are committed to fully consulting on inheritance, wills, such as:

Consultation the regulation of the law of inheritance as heir; inheritance; Time and place of the inheritance; The management of the inheritance; heir’s obligation when the testator not fulfilled obligations with third parties;

Advice on inheritance by will, making the testament: Consulting types of testament and how to make a testament legally, content of testament. Advice appointed heir, who was sent off heritage; the way to assigned heritage to each heir; amend, supplement, replacement or cancellation testament. Consultation procedures deposite wills;

Consultation inheritance at law: Advice on the case when the testament does not make a will; Determination of heirs at law; Consultation of inheritance replacement (if any); advice on inheritance relationship between adopted children and adoptive father, adoptive mother and father and mother, the inheritance relationship between the stepchild and stepfather, stepmother; advice in case, husband shared the common property, is for divorce, was married to someone else …

Consulting, representing to divide the inheritance.

Consulting, representing the settlement of disputes related to inheritance.

Individuals and families have demand to use the service, please contact us for consulting lawyers, representatives conducting the procedure.